Primar

Bezi George-Dorin – Primar/Polgármester

 

Atribuțiile primarului:

Primarul comunei Chișlaz conduce,îndrumă și controlează întreaga activitate a aparatului propriu de specialitate al comunei Chișlaz.
Primarul îndeplinește in principal următoarele categorii principale de atributii potrivit Legii nr.215/2001:
a)atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului,în condiții legii;
b)atribuții referioare la relația cu Consiliul Local;
c)atribuții referitoare labugetul local;
d)atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
e)alte atributii stabilite de lege.
1.În temeiul prevederilor art.63 din Legea nr.215/2001 republicata,primarul îndeplinește următoarele atribuții:
-ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;
-atribuții privind organizarea și desfăsurarea alegerilor,referendumului și a recensământului
-prezintă,la solicitarea Consiliului Local,rapoarte și informații;
-elaborează proiectele de strategii privind atarea electronică,socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local;
-prezintă în primul trimestru Consiliului Local ,un raport anual privind starea economică,socială și de mediu a unității administrativ teritoriale.
-exercită funcția de ordonator principal de credite;
-întocmeste proiectul bugetului local și contul de Încheiere a exercițiului bugetar și le supune aprobării Consiliului Local;
-inițiază,în condițiile legii,negocieripentru contractele de imprumuturi și emiterea de titluri de valoare, în numele unității administrativ teritoriale;
-verifică,prin compartimentele de specialitate,corecta înregistrare fiscală a contriduabililor la organul fiscal teritorial atăt la sediul social principal cât și la sediul secundar.
-coordonează realizarea serviciilor publice de interes local,prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
-ia măsuri pentru prevenirea șidupă cay,gestionarea situațiilor de urgență;
-ia măsuri pentru asigurarea inventarierii,evidenței statistice,inspecției și controlul efectuării serviciilor publice de interes local,precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
-numește,sancționează și dispune suspendarea,modificarea și încetarea raportului de serviciu sau după cay,raporturilor de muncă,în condițiile legii,pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
-asigură elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege,le supune aprobării Consiliului Local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
-emite avizele,acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
-asigură realizarea lucrărilor și ia mărurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ teritoriale,precumși cu consiliul județean.
Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local,la propunerea primarului în condițiile legii.Numirea se face prin dispoziția primarului,avănd anexat contractul de managemant.
În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfăsurarea alegerilor,la luarea măsurilor de protectie civilă, precum și a altor atributii stabilite prin lege primarul actionează și ca reprezentant al atatului în comuna Chișlaz.
În această calitate,primarul poate solicita prefectului,în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitătile administrativ teritoriale,dacă sarcinile ce-i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Atribuțiile de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară pot fi delegate și secretarului comunei sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu competențe în acest domeniu,potrivit legii.
În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual,acestea devinind executorii numai după ce sunt aduse la cunostința publică sau au fost comunicate persoanelor interesate,după caz.
Primarul poate delega atributii in conditiile legii,viceprimarului sau secretarului.
Viceprimarul și Secretarul municipiului îndrumă și controlează compartimentele repartizate prin dispoziția primarului.
Legătura între compartimentele din aparatul propriu de specialitate se face prin conducătorii acestora și prin persoanele prevăyute din aparatul precedent,iar cu Instituția Prefectului și cu Consiliul Județean Bihor prin Primarul comunei Chișlaz.