Secretar

Tiriteu Ioan

 

 Atributii:

a) comunica în scris conșilierilor invitația la ședință asigurând convocarea Consiliului Local în termenul stabilit de lege ( art.39 ,alin.3,5)
b) poate propune primarului înscrierea unor probleme pe ordinea de zi a
c) aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședinței Consiliului local (art. 39 alin.6)
d) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la sedința a consilierilor;
e) semnează împreună cu președintele d eședință procesul verbal de ședință, asumăndu-și responsebilitatea veridicității celor consemnate.
f) în termen de 3 zile de la terminarea ședinței , afișează la sediul primăriei ,o copie a procesului verbal al ședinței(art.42 alin.7)
g)pune la dispoziție în timp util consilierilor, procesul verbal al ședinței anterioare pe care ulterior , îl va supune spre aprobare Consiliului local (art. 42 alin 5);
h) întocmeste un dosar special pentru fiecare ședință de consiliu , dosar care va fi numerotat , semnat și sigilat împreună cu președintele de ședință ,după aprobarea procesului verbal (art.42 alin 6 )
i) sprijină inițiatorii proiectelor de hotărâri la redactarea proiectelor de hotărâri (art.45 alin 6);
j)informează președintele de sedință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local ;
k) urmăreste ca la eliberarea și adoptarea unor hotărîri să nu ia parte consilierii care se încadrează în prevederile art.46 alin 1din Legea nr. 215/2001,republicată și informează presedintele de sedință despre asemenea situații;
l) prezintă Consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri și a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului , iar dacă este cazul refuză să contrasemneaze hotărârile pe care le consideră ilegale;
m) contrasemnează pentru legalitate hotărările consiliului local (art.47). Secretarul nu va contrasemna hotărărea în cazul în care consideră că acaesta este ilegală. În acest caz, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al ședinței (art.48 alin.1)
n)comunică hotărârile Consiliului local primarului și prefectului de îndată , dar nu mai târziu de 10 zile de la data adoptării ( art 48, alin 2);
o)înregistrează comunicările efectuate într-un registru special destinat acestui scop (art.48 alin 3 );
p)aduce la cunostința publică hotărârile de caracter normativ ,în termen de 5 zile de la data comunicării către prefect (art.49 alin 2);
r)pune la dispoziția consilierilor la cererea acestora în termen de 10 zile informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului lor cu aprobarea primarului (art. 51 alin 2);
s)aduce la cunostința publică rapoartele de activitate ale consilierilor locali și viceprimarului (art. 51 alin 4);
ș)avizează pentru legalitate dispozițiile primarului (art. 117 lit.a);
t) participă la ședințele consiliului local (art 117 lit.b);
ț)asigură gestionarea procedurilor administratice privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect (art.117 lit.c);
u)în cazul dizolvării Consiliului local, în absența primarului ,rezolvă problemele curente ale comunei, potrivit competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii(art.55 alin 8);
v)organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și aa dispozițiilor primarului (art.117 lit.d);
x)asigură transparența și comunicarea către autoritățile,instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a art.117,în condițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare (art.117 lit.e);
y)asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local (art.117 lit.f);pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
z)alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.

II.Atribuții stabilite prin legi speciale și alte acte normative

a)Exercită atribuțiile privind organizarea aplicării legilor fondului funciar, rezultate din calitatea de secretar al comisiei (Legea nr.18/1991,republicată,Legea nr.1/2000,Legea nr.247/2005,Regulamentul aprobat prin H.G.nr.890/2005);
b)Coordonează activitatea Comisiei interne de aplicare a legii nr.10/2001, republicată,privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-33 decembrie 1989 și exercită atribuțiile prevăzute în acest act normativ referitoare la notificările nesoluționate încă;
c) Coordonează,verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol, conform Ordonanței Guvernului nr.28/2008;
d)În domeniul organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale și în cazul organizării referendumului îndeplineste atribuțiile care îi sunt stabilite prin actele normative specifice;
e)avizează pentru legalitate certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție,reparații sau demolare,potrivit Legii nr.50/1991,republicată cu modificările și completările ulterioare ;
f)Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părți și a copiilor de pe înscrisuri,cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată, potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale, nr. 35/1996,cu modificările și completările ulterioare;
g) În domeniul recensământului populației și al locuințelor, precum și a terenurilor agricole, îndeplinește atribuțiile care îi sunt stabilite prin actele normative specifice;
h)Conduce registrul special prevăzut de Legea nr.16/1994 ,republicată, privind arenda.
i)Conduce registrul de sesizări privind sesizările succesorale prevăzut de pct.215 din Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală.
j) Eliberează extrase sau copii de pe din arhiva consiliului local ,în afara celor cu caracter secret,prin intermediul persoanei desemnate responsabil de arhivă;
k)Verifică valabilitatea tuturor înregistrărilor efectuate în carnetul de muncă la încetarea raportului de muncă,pentru perioada cât asta s-a aflat în păstrarea unității și semnează după ultima mențiune făcută în carnet
l)Participă la întocmirea statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului ;
m)Întocmeste documentația necesară pentru acordarea de clase și gradații funcționarilor publici și personalului contractual,cu respectarea termenelor și condițiilor legii
n)Întocmeste documentația necesară pentru angajarea,încetarea raportului de muncă și sancționarea personalului în condițiile legii.
o)Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic,de stare civilă, registrul agricol ,autoritate tutelară și asistență socială, precum și alte compartimente din aparatul de specialitate de primar.